Công tác xã hội

Chia sẻ và thăm các bé không được may mắn tại MÁI ẤM THIỆN PHƯỚC NHÂN ÁI